Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
Notaris: Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
Opdracht: Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Indien de notaris als natuurlijk persoon en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze akte wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 2 - Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door notarissen en hun kantoorgenoten.

Artikel 3 - Tarieven en meerwerk
Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Niet doorgegane akte
Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariŽle akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privť opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6 - Overgang rechten en verplichtingen
Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 7 - Betaling

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vůůr het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.

Artikel 8 Ė Uitbetaling en (kosten) beheer van cliŽntengelden

 1. Geen enkele vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van gelden op grond van een rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan worden gecedeerd of verpand. De notaris behoudt zich op grond van de notariŽle beroeps- en gedragsregels het recht voor bij transacties alleen gelden uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd. De notaris zal in beginsel geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde verrichten.
 2. Over gelden die aan de notaris zijn toevertrouwd wordt over de periode, voor zover daarover door de notaris rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard dezelfde rente door de notaris vergoed, zulks onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Geen rente wordt vergoed indien de gelden korter dan vijf dagen onder de notaris berusten. Voor het geval sprake is van negatieve rente, zal de notaris de door de bank in rekening gebrachte/te brengen rente forfaitair doorberekenen voor zover de gelden korter dan vijf dagen onder de notaris berusten. De forfaitaire vergoeding zal worden vermeerderd met omzetbelasting. Bij een overdracht zal daarbij de helft in rekening gebracht worden bij de verkoper, de andere helft bij de koper. Indien de gelden langer dan vijf dagen onder de notaris berusten, wordt de daadwerkelijke negatieve rente in rekening gebracht (in dat geval zonder vermeerdering met omzetbelasting), aangevuld met de kosten van beheer en administratie. Dat geldt bijvoorbeeld bij een waarborgsom of een depot.
 3. Zij die partij zijn bij een notarieel depot, zoals hiervoor in dit artikel bedoeld, hebben in verband met het vorenstaande een voorwaardelijke aanspraak jegens de notaris, en wel onder de opschortende voorwaarde dat en in de mate waarin de betreffende partij(en) uiteindelijk als rechthebbende(n) wordt/worden aangemerkt voor dat (gedeelte van het) geldbedrag.
 4. De notaris mag slechts tot uitbetaling aan een partij overgaan indien:
  - zij een schriftelijke en in voorkomende gevallen gelijkluidende opdracht van de desbetreffende partij(en) hiertoe ontvangt; of
  - na een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan dan wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

Artikel 9 - Kosten van invordering
De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt ťťn procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Artikel 10 - Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 11 - Klachten

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: - de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie; of - de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen, en/of - de burgerlijke rechter.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de notaris

 1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 2. De in lid 1. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 4. DDe aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden I., 2. en 3. van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 
Artikel 13 - Website
De notaris heeft aan de inhoud van de website www.bentumnijboer.nl de uiterste zorg besteed. Indien echter van fouten -van welke aard ook- mocht blijken, dan is de notaris daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk en kan de notaris daar niet aan worden gehouden.

Artikel 14 - Prijswijzigingen
Prijswijzigingen van derden (met name het kadaster) worden door de notaris te allen tijde voorbehouden.

Artikel 15 - Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.